• ขอบเขตการให้บริการ


งานสำรวจภูมิประเทศ


งานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ


งานออกแบบด้านโครงสร้างวิศวกรรม


งานวิเคราะห์ด้านธรณีฟิสิก


งานเขียนแบบ และShop Drawing


งานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ


งานถ่ายภาพด้วยโดรน (Drone)