• ขอบเขตการให้บริการ


งานสำรวจภูมิประเทศ (GIS)


งานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศน์


งานออกแบบด้านโครงสร้างวิศวกรรม


งานวิเคราะห์ด้านธรณีฟิสิก


งานเขียนแบบ และShop Drawing


งานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ